บริษัท เอส. เอส. พี. แอร์เซอร์วิส จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
ดำเนินกิจการ เรื่อยมาจนปัจจุบัน ในการดำเนินกิจการของบริษัท ฯ
ตั้งจุดมุ่งหมายว่า บริษัทฯ จะเป็นหน่วยบริการที่สามารถมีส่วนช่วยส่งเสริม

            ที่มาบริษัท ฯ ได้พิสูจน์ให้โรงงานเป็นจำนวนมากเห็นแล้วว่า บริษัท ฯ
สามารถช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ในการผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าใช้จ่าย
ของพลังงานและเชื้อเพลิง หรือการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ
ผลงานชิ้นแล้วชิ้นเล่าของบริษัท ฯ ได้ทำให้บริษัทฯ เพิ่มความมั่นใจในงานของบริษัท ฯ
มากขึ้น เป็นลำดับ จนขณะนี้บริษัท ฯ พร้อมแล้วสำหรับเรื่องระบบทำความเย็น

งานของบริษัท ฯ นอกจากเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม การได้มีโอกาสปฏิบัติงานในโรงงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ยังทำให้บริษัท ฯ มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับงานส่วนอื่น ๆ เช่นระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมความชื้น โดยไม่ต้องมีปัญหาในภายหลัง ด้วยการส่งเสริมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก และเพื่อสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของบริษัท ฯ บริษัท ฯ จึงได้ขยายขอบเขตงานของบริษัท ฯ ไปถึงงาน ออกแบบระบบต่างๆ ที่มีความเย็นมาเกี่ยวข้องความสามารถในการขยายงานของบริษัทฯ มาถึงชั้นนี้จึงนับว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่บริษัทฯ ได้บรรลุถึง 

ปรัชญาในการบริหารงานบริษัท มีว่า "บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า" ปรัชญานี้มาจากรากฐานที่ว่าสินค้าได้คุณภาพราคาสมเหตุผล ตรงเวลา และติดตามงาน ด้วยความยึดถือในจุดมุ่งหมายและปรัชญาในการบริหารงานของบริษัทฯ จนถึงวันนี้ บริษัทฯ จึงได้มีโอกาสบริการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ แล้ว อย่างมีประสิทธิภาพ


S.S.P. AIR SERVICE CO., LTD. was founded in 1996 The purpose for establishment is to provide an optinal working environment to custovers. The objective guideb this company to start with water treatmen business. We have accumulated much experience for the passt decade and have been able to offer a full-scaled, integrated, integrated, industrial water system that upgrades production efficiency.

          Encouraged by customers and also complying with the missional objective, we have expanded our services to include factory construction. The combination of the two services is regarded is regarded by our customers as beimg more convenient and coordinated to satisfy their meeds for factory eredtion.

          To effectively achieve our missiion, we have formulated a company/management philosophy, thai is
" best services for customers" The derivationg of such philosophy are best product puality, price, delivery, and after-sales services. Consolidated by these beliefs, we have already had the honor to serve over 30 customers respectable in various industries.